Vastgoed Allientie
REAL ESTATE UPDATE
header
Eigenaarsbond
 
Eigenaarsbond
UFS
UVS
Kavex
Onze Partners
Real Estate Update

 

Eddie - torial

Hoog - moet!

We werden de laatste week, buiten de herrie over de blokkering van de huurprijzen, met onze neus gedrukt op de fratsen van ene Mark Coucke en ene Bart Versluys, de “keizer van de kustflats”.
Dat de ene met teveel geld, de andere met te weinig geld, moet bijspringen is alleen maar financieel en economisch nieuws.
Erger is het gesteld met de mentaliteit enerzijds en anderzijds met onze kust en dan vooral met het vastgoed dat het zicht en de ruimte naar de zee toe, afsluit en er de schande voor de Noordzee van maakt.
In de zomer is er praktisch geen zon op de dijk en in de winter kun je er niet wandelen gezien het barslechte weer.
Het duo – en zij niet alleen – gaat projecten bouwen van 20 tot 30 verdiepingen hoog, hopelijk NIET op de dijken, maar naar achter in het binnenland, zonder zeezicht.
Wat zullen de toeristen dan eigenlijk komen doen aan de Belgische kust: schelpen rapen en putten graven in het opgehoogde zand?
In een GLOBAL WORLD denk ik dat de welstellende Europese en zelfs Belgische toeristen zullen kiezen voor Spanje, Turkije, Thailand, Peru, China e.a., ik kan nog een tijdje doorgaan.
Wat hebben we nog te bieden buiten Plopsaland?


Tweede hoogtepunt in de vastgoedsector: UTOPIA Bart Verhaeghe?
Alle regeringen, gemeente- en provinciebesturen van het Brusselse en Vlaamse land staan in rep en roer + natuurlijk ook alle comités, protestgroepen en vooral politici van alle mogelijke partijen laten hun stem horen langs alle kanalen die er tegenwoordig zijn, inbegrepen selfies, streetshows, optochten, carnavalstoeten, enz.
Alle gokbedrijven van het land zetten hun centen in . We zijn benieuwd: 2016- 2017- 2018,…
Na het Autosalon en Batibouw wordt “U” de drukst bezochte plek van het land: te voet, te land, ter zee, met metro, trein, auto, bus, privé-vliegtuig, drones, luchtballon, etc. Beleven en kopen zullen we doen.
Stop het bouwen: geef het strand terug aan de natuur, stop de lintbebouwing, verdicht de dorpen en de steden, renoveer alle krotten, zorg voor voldoende sociale woningen, creëer parken, ondergrondse garages, in één woord nieuwe leefbare gemeenschappen en steden. Het zal nodig zijn en moet betaalbaar zijn.
Voorbeelden genoeg in de wereld.

E.Verweirde
Hoofdredacteur

UNION FRANCOPHONE des SYNDICS asbl

Les nouvelles normes d'isolation du toit en Belgique

Isolation obligatoire pour les maisons et appartements
En Flandre, une loi vise à obliger l'isolation des toits des résidences privées et des biens en location construits avant le 1er janvier 2006, et ce, à l'horizon 2020. Dans ce contexte, des normes d'isolation plus strictes sont entrées en vigueur en début d'année. Les toits doivent à présent être isolés et afficher une valeur R (valeur qui permet de mesurer l'isolation d'un bien) d’au moins 0,75 m²K/W.
 
Si votre grenier sert uniquement à entreposer les affaires dont vous n'avez plus besoin,  il peut sembler superflu d'isoler cet espace. Pourtant, même si vous ne vivez pas dans le grenier, il est primordial d’isoler votre toit. Etant donné que la chaleur monte, un toit non isolé est une des plus grandes sources de pertes de chaleur dans la maison. Un toit bien isolé a donc un effet positif sur toute l'habitation : la chaleur reste à l'intérieur et vous faites des économies sur vos factures énergétiques.

Depuis le début de l'année, tous les toits des habitations indépendantes (studios, villas et appartements) doivent être isolés. Pour le moment, on estime que près de 400.000 logements ne sont pas encore isolés en Flandre. Les propriétaires de ces derniers ont cinq ans pour se mettre en règle. Si votre toit n'est pas encore isolé, vous risquez des points de pénalité et un rappel à l'ordre. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2020 pour isoler votre toit. Passé cette date, si votre logement n'est pas isolé, il sera sanctionné de points de pénalité supplémentaires et pourrait même être déclaré insalubre par l'administration communale. Dans ce cas, rassurez-vous, vous ne serez pas mis à la porte de votre logement, mais vous devrez payer une taxe.

En Wallonie, on estime qu'une toiture sur deux n'est pas isolée. Le travail est donc immense pour rattraper les normes établies en Flandre. Malheureusement, le moratoire sur les primes énergie imposé au premier trimestre 2015 ne devrait encourager les propriétaires à entreprendre de tels travaux. L'avenir nous dira si de nouvelles primes pour l'isolation du toit sont introduites par la Région wallonne.

Source Logic-Immo

 
UVS
GSM Masten

Particulieren en vzw”s die aan rechtspersonenbelasting zijn onderworpen, geven soms toestemming aan GSM-operatoren om tegen betaling zendmasten te plaatsen op hun gebouwen. Deze toestemming heten we juridisch een `concessie' (overdracht van recht), die extra inkomsten oplevert voor de vzw. Eind 2012 werd het fiscaal statuut van deze inkomsten gewijzigd, waardoor er roerende voorheffing verschuldigd is op deze inkomsten. Het Grondwettelijk Hof heeft deze wettelijke kwalificatie nu echter vernietigd, zonder terugwerkende kracht. We lichten even toe.
1. Wijziging fiscaal statuut naar diverse inkomsten
De inkomsten uit gsm-masten worden juridisch omschreven als `de inkomsten verkregen buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangstapparaten te installeren door de operatoren van de mobiele telefonie'. De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S. 20 december 2012) bracht deze inkomsten onder bij de diverse inkomsten van roerende aard, bedoeld in artikel 90, 5° WIB 1992.
Vóór de wetgeving uit 2012 werden de voormelde inkomsten doorgaans gekwalificeerd als onroerende inkomsten (die aanleiding geven tot onroerende voorheffing), die meestal onbelast bleven omdat het ter beschikking gestelde gedeelte geen eigen kadastraal inkomen had (op basis waarvan de onroerende voorheffing berekend wordt).
2. Annulatieverzoek Vlaams Gewest—Grondwettelijk Hof
Het Vlaams Gewest was het niet eens met de nieuwe regeling die inkomsten uit de concessie om GSM-zendmasten te plaatsen niet langer kwalificeert als onroerende inkomsten en trok naar het Grondwettelijk Hof.
Het Grondwettelijk Hof stelt het Vlaamse Gewest in het gelijk. Via de wet van 13 december 2012 heeft de federale wetgever een maatregel genomen waardoor bepaalde inkomsten niet langer als inkomsten uit onroerende goederen beschouwd worden. De federale wetgever raakt daarbij niet aan het kadastraal inkomen als heffingsgrondslag voor de onroerende voorheffing, maar heeft wel een onderdeel van de belastbare materie zelf, zijnde de inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen gewijzigd en onttrokken aan de belastbare materie van de onroerende voorheffing. De materie van de onroerende voorheffing is bij Bijzondere Financieringswet aan de Gewesten toegewezen. Een dergelijke wijziging kan door de federale wetgever dus niet doorgevoerd worden via een gewone wet, maar enkel via een bijzondere wet (met bijzondere meerderheden), wat in voorliggend geval niet gebeurd is. Het Grondwettelijk Hof heeft dus besloten om de wetswijziging te vernietigen.
3. Gevolgen
In principe werkt een vernietigingsarrest van het Hof met terugwerkende kracht, in dit geval dus tot begin 2012, de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet. Hier beslist het Hof echter om de gevolgen van het arrest in de tijd te beperken. Wordt de terugwerkende kracht toegepast, dan zou dit kunnen leiden tot rechtsonzekerheid. Dit wil het Hof vermijden. Pas vanaf de inkomsten van 2014 wordt de nieuwe kwalificatie als divers inkomen ongedaan gemaakt en zullen de betrokken inkomsten doorgaans opnieuw als onroerend inkomen aangemerkt worden. Er moet niet langer roerende voorheffing betaald worden. Concreet betekent dit dat de contracten opnieuw geval per gevalmoeten geanalyseerd worden om de aard van de rechten te bepalen die worden verleend om zo te komen tot een correcte fiscale kwalificatie (huur, recht van opstal, ...).
Bronnen:
VSDC - Grondwettelijk Hof 19 juni 2014, nr. 93/2014. Circulaire AAfisc Nr. 41/2014 (nr.
Ci.RH.241/633.888) van 2 oktober 2014.

Schrijf nu in op ons nationaal congres dd 7/5/2015 www.dagvandesyndicus.be en geniet van een vroegboeking korting!

Het UVS Team

De verschillende taken van een vastgoedexpert

De meesten onder ons komen slechts een keer in het leven in contact met een vastgoedexpert: wanneer hij voor jou  een pand komt schatten met het oog op de aankoop. Toch is de opdracht van de expert veel ruimer en kunnen we vaker een beroep op hem doen dan we eigenlijk denken.

We beginnen met de functie waarin we hem het best kennen: die van schatter van een goed. Eerst en vooral kan hetzelfde goed op verschillende manieren worden geschat.
• De Handelswaarde: het geld dat voor het pand zou worden betaald op de vrije markt van dat moment. Die - hypothetische - opbrengst ligt hoger dan wanneer het pand zou worden verkocht via een gedwongen verkoop. De handelswaarde wordt uiteraard ook beïnvloed door de staat van het pand, zijn architecturale waarde, zijn ligging, enzovoort.
• De nieuwe waarde behelst de kost van de heropbouw van het pand na een brand of andere ramp, met inbegrip van het honorarium van de architect. Die waarde geldt als referentie voor de verzekeringsmaatschappijen.
• De reële waarde is de nieuwe waarde rekening houdend met de bouwvallige delen.
• De gevoelswaarde is een subjectieve waarde, beïnvloed bijvoorbeeld door de emotionele band die men met het pand heeft en de bewoning door de jaren heen.
• De vervangingswaarde is vooral een boekhoudkundige term, gebruikt tijdens de evaluatie.
• De constructiewaarde wordt gebruikt voor een bouwgrond waarop je jouw woning bouwt, inclusief alle kosten voor studie, constructie, honoraria, onkosten, taksen en belastingen.
 
Om al die verschillende waardes vast te stellen, doet de expert niet alleen een beroep op zijn technische kennis, maar ook op zijn ervaring en zijn inzicht in de evolutie van de plaatselijke en nationale vastgoedmarkt. Als je over dat laatste zelf meer wilt te weten komen , dan kan je er de 'blauwe katern' van het magazine ‘Beter bouwen en verbouwen'op naslaan. Daarin wordt in tabelvorm de evolutie over de laatste 7 jaar van al de waardes van verschillende panden weergegeven, gerangschikt per provincie en regio.
 

Wat is de expert en wat is hij niet
Een vastgoedexpert levert een rapport af dat is gebaseerd op technische en economische overwegingen. Behalve de waarde van het goed bevat het rapport onder meer ook plannen, foto's, schetsen, de beschrijving van het pand, de manier waarop het is gebouwd, de leeftijd van het pand, een inschatting van de kwaliteit, algemene opmerkingen over de architecturale en stedebouwkundige aspecten van het pand.
 
De expert is dus een analist, heeft vaak gestudeerd voor architect, ingenieur of landmeter. Hij is geen rechter of bemiddelaar in conflicten. Wel wordt er rekening gehouden met zijn bemerkingen door iedereen die er belang bij heeft: de ontlener en de lener, een eventuele rechter, erfgenamen, de verschillende partijen in een rechtszaak, enzovoort.
 
Daarom wordt hij vaak gevraagd aanwezig te zijn wanneer de notaris het pand verdeelt als erfgoed. Dikwijls wordt ook zijn advies ingeroepen door een rechter (om te beslissen in een dispuut over een onroerend goed), door banken en verzekeringsmaatschappijen, door ambtenaren van de financiële administratie bij kapitaalsinbreng in een patrimoniumvennootschap, door een onderneming die een gebouw als zetel wilt gebruiken, enzovoort.

Neem ook zeker eens een kijkje op onze vernieuwde website www.kavex.be

 

 Vincotte

Uitnodiging gratis Vinçotte ‘Inspiratiesessie’ van 21/04 tot 13/05 in uw regio

Zit u vast met het KB Liften 2003?
 

"Liften: veilig de hoogte in"
 

KB 9 maart 2003 (en wijzigingen): veiligheid van liften

Stelt u één of meerdere personenliften ter beschikking, bent u beheerder of mede(eigenaar) van een liftinstallatie, dan vereist het KB dat u deze (verouderde) liften veilig de hoogte in stuurt. Zo zijn er bijzondere voorschriften voor onderhoud en inspectie, en is een risicoanalyse verplicht voor liften die meer dan 15 jaar geleden in dienst werden gesteld. Aan de hand van deze analyse moeten eventueel de nodige modernisatiewerken worden uitgevoerd. De FOD Economie verwacht dat verouderde of afgekeurde installaties volgens een strakke timing worden gemoderniseerd en geregulariseerd. Uiteraard om uw veiligheid, en die van alle gebruikers te waarborgen.

Uw reputatie is de onze. Daarom willen wij u graag bijstaan in de veiligheid van uw liften en u begeleiden in het naleven van de wetgeving. We nodigen u uit op de gratis regionale Vinçotte Inspiratiesessies. Onze experten leggen u uit wat het KB Liften 2003 inhoudt en hoe u er kan voor zorgen dat uw lift veilig de hoogte in gaat.
Programma

11u00 - Welkom
11u10 - “Liften: veilig de hoogte in”
12u10 - Broodjeslunch met uitgebreide netwerkmogelijkheid
13u30 - Einde
Data & Locaties

Dinsdag 21/04 - Hasselt: "Huis Vanstraelen"
Koning Astridlaan 35, 3500 Hasselt
Parking: Koning Astridlaan 67

Woensdag 22/04 - Antwerpen: "ALM"
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Donderdag 23/04 - Leuven: "Brabanthal"
Brabantlaan 1, 3001 Leuven

Maandag 27/04 - Bruxelles (FR): "Diamant Building"
Bd. A. Reyers 80, 1030 Bruxelles
(parking pris en charge par Vinçotte

Woensdag 29/04 - Elewijt (NL): "Elewijt Center"
Tervuursesteenweg 564, 1982 Elewijt

Woensdag 06/05 - Oostende: "Kursaal Oostende"
Kursaal Westhelling 12, 8400 Oostende
Parking: Kursaal, Monacoplein, Leopold II-laan (betaald door Vinçotte)

Donderdag 07/05 - Roeselare: "Fabriekspand"
Veldstraat 59, 8800 Roeselare

Vrijdag 08/05 - Gent: "Communicatieloft"
Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent

NL: http://www.vincotte.be/inspiratiesessie
FR: http://www.vincotte.be/seance-inspiration

Op deze pagina is alle informatie terug te vinden over de sessies: korte intro, programma, data en de verschillende locaties.
Via deze link kan men zich ook meteen inschrijven voor deelname.

Inschrijven kunt u tot en met 03/04. Schrijf u snel in want het aantal plaatsen per sessie is beperkt.

Onze “Vinçotte Inspiratiesessies” informeren u kort en krachtig over de impact van wijzigingen in de regelgeving en bijhorende innovatieve oplossingen. Zo garanderen we proactief de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van uw organisatie.

update
Strijd aan de kust: ik wil de grootste hebben
Diverse gemeenten aan de Belgische kust maken plannen om de maximale hoogte voor appartementen op de dijk en in de zone erachter te verhogen. ‘De monotone muur van flatgebouwen moet weg. In de plaats moeten veel hogere gebouwen komen’, zegt de Oostendse schepen Kurt Claeys (Open VLD). ‘Hoe hoog? Wat ons betreft, is the sky the limit.’
Oostende staat niet alleen met zijn grootse plannen. In Knokke-Heist hebben ze een hoogbouwnota goedgekeurd die veel hogere gebouwen toelaat. De ¬regel is dat je negen verdiepingen mag bouwen, maar bouwpromotor Bart Versluys gaat op het Albertplein tot dertien hoog. ‘Het zal een landmark worden: een gebouw dat opvalt’, zegt Versluys, die in september begint met de bouw van het One Carlton.
‘Eyecatchers’ en ‘landmarks’, dat zijn de modewoorden. Bijna elke kustgemeente wil er een. In Zeebrugge komt een torengebouw dat als cruiseterminal dienst doet en 35 tot 40 meter hoog wordt, terwijl je verder op de dijk maar zeven verdiepingen mag bouwen.
‘Het gaat om iconische gebouwen, die trekken aan’, zegt Marc Vanden Bussche (Open VLD), de burgemeester van Koksijde. ‘Als er morgen iemand in ¬Koksijde een mooi gebouw wil bouwen zoals er in Dubai enkele langs de kust staan, krijgt hij van mij direct de toelating.’
Bron: De Standaard
Waarde appartement op zeedijk niet meer zo stabiel
De gemiddelde verkoopprijs van een appartement op de dijk aan de Belgische kust is 2014 met 6,7 procent gedaald. Het is de eerste belangrijke daling in jaren. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen.
Voor een appartement op de dijk werd vorig jaar gemiddeld 315.069 euro neergeteld. Dat is nog 21 procent meer dan de gemiddelde prijs voor alle kustappartementen, waaronder ook die die niet op de dijk liggen. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen de kustgemeenten. In Knokke werd nog 644.623 euro neergeteld, ruim 100.000 euro of 14 procent minder dan een jaar eerder. In Oostende daarentegen was er nog een bescheiden stijging met 1,7 procent tot 257.032 euro.
De daling van de prijzen voor een appartement op de dijk was veel sterker dan het gemiddelde voor de hele kust (-1%) en voor heel Vlaanderen (-0,3%). Dat lijkt op het eerste gezicht paradoxaal. Precies toplocaties - en aan de kust is dat vooral de dijk - hebben de reputatie het meest waardevast te zijn. 'De prijzen van nieuwbouw dalen niet. Maar die zijn er nauwelijks op de dijk. Er worden wel steeds meer oudere appartementen op de dijk uit de jaren 70 en 80 verkocht waaraan veel kosten zijn. De kandidaat-koper is zich daar almaar meer van bewust', stelt Bart Van Opstal, notaris in Oostende.
Volgens notaris Van Opstal doet het middensegment van de tweede verblijven het nog steeds goed, maar heeft zowel het lagere als het duurdere marktsegment het moeilijker. 'Veel oude studio's geraken bij gebrek aan comfort moeilijk verkocht. Ze zijn al te vinden voor 40.000 à 50.000 euro. Ook in het segment van 500.000 euro loopt het moeilijker, zeker als er nog zwaar moet worden gerenoveerd.'
Dat de volumes overeind blijven, wordt ook deels toegeschreven aan het feit dat spaarboekjes niets meer opbrengen. 'We zien een nieuwe klasse van beleggers die kopen om in de zomermaanden te verhuren', stelt Van Opstal.
Er is wel meer concurrentie van de markt van de tweede verblijven in het buitenland. Alleen al in 2014 tikten 3.507 landgenoten een huis op de kop in Spanje. België moet enkel de Fransen en de Britten laten voorgaan in de ranglijst van niet-residerende buitenlanders op de Spaanse vastgoedmarkt. Het is een vrij nieuw fenomeen. In vergelijking met 2007 kochten Belgen vorig jaar elf keer meer woonsten in Spanje, berekenden de Spaanse notarissen.
'De voorbije jaren zijn vooral jongere welstellende Belgen geneigd een tweede verblijf te kopen in het buitenland', benadrukt Rik De Keyser, directeur van WES Research & Strategy.
De notarissen melden ook een daling van de prijzen van de woonhuizen in de kustgemeenten met 6, 7 procent, beduidend meer dan voor heel Vlaanderen (+0,3%). De villa's aan de kust zitten daar wel niet in.
Aan de kust zijn er vandaag zo'n 85.000 tweede verblijven. Elk jaar komen er zo'n 1.500 à 2.000 extra bij. Grote ontwikkelaars zoals Versluys (waarin Marc Coucke onlangs een participatie nam van 50 procent voor 75 miljoen euro) en Allfin (Marnix Galle) plannen nog steeds ambitieuze projecten voor tweede verblijven aan de kust.
Grote trends in 2014
Het aantal transacties aan de Belgische kust (+5,1 procent) lag in lijn met de rest van het land.
In veel gemeenten bleven de prijzen voor de hele gemeente nog stijgen: Blankenberge (+8,3%), De Haan (+6,7%), Heist (+5,5%), Oostende (+4,1%), Knokke (+3%).
De meeste gemeenten gaan wel in het rood als men enkel naar de dijk kijkt: Middelkerke -(-14,6%), Knokke (-14%), Koksijde (-10,3%), Nieuwpoort (-5,6%). Enkel Oostende blijft uit het rood (+1,7%).
De prijs op de dijk ligt wel nog 21 procent boven het gemiddelde van de kustgemeenten.
Bron: De Tijd
Welke controles in uw woning zijn verplicht?
Schoorsteen, centrale verwarming, stookolietank... heel wat toestellen en installaties in uw woning moet u regelmatig laten controleren. Wanneer precies? En wat zijn de gevolgen.
Een schoorsteenbrand die het huis in lichterlaaie zet? Een lekkende stookolietank die de bodem vervuilt? Of een slecht werkende verwarmingsinstallatie die leidt tot een koolstofmo-noxidevergiftiging? Dergelijke drama’s kunt u vermijden door de installaties op regelmatige tijdstippen te laten controleren. Meer nog: de overheid verplicht u daartoe, voor uw veilig-heid en die van uw gezin.
Bent u huurder, dan kan ook de verhuurder u bepaalde onderhoudsverplichtingen opleggen. Kijk dus altijd uw huurovereenkomst na.
Voorts adviseren ook de verzekeringsmaatschappijen - onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ - om bepaalde installaties regelmatig te laten nakijken. ‘Toch kunnen de verze-keraars geen vergoeding weigeren als na een schoorsteenbrand blijkt dat u uw schoorsteen in geen tien jaar hebt laten reinigen’, zegt Peter Wiels van de beroepsvereniging Assuralia. ‘De verzekeraars zijn verplicht om de schade te vergoeden, ook als die schade het gevolg is van een slecht onderhoud van uw woning.
Toch is de kans reëel dat de verzekeraar na zo’n schadegeval uw woningverzekering zal op-zeggen. U moet dan op zoek naar een nieuwe maatschappij. Die zal wellicht een hogere pre-mie voor uw woning of brandverzekering aanrekenen.
Hoe zit het nu precies met rookmelders?
Een rookmelder moet u niet laten keuren of onderhouden. Ze zijn wel verplicht in alle nieuw te bouwen woningen en in alle te renoveren woningen als er voor die renovatie een steden-bouwkundige vergunning vereist is. Een rookmelder is verplicht in alle huurwoningen waar-voor de huurovereenkomst na 31 december 2012 werd gesloten. Sinds 1 oktober 2014 moe-ten ook alle studentenkamers (en de gemeenschappelijke kookruimte) verplicht zijn uitge-rust met een rookmelder, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract.
Bron: Netto
Huurdiscriminatie courant in Gent ?
Personen met een vreemde naam en een sociale uitkering op zoek naar een huurwoning in Gent zijn er in bijna drie op de vier gevallen aan voor de moeite. Dat blijkt uit onderzoek van de vakgroep Sociologie van de UGent. De stad Gent gaat steekproeven houden op de huurmarkt.
‘De discriminatie op de Gentse woningmarkt is wijdverspreid’, vertellen Pieter-Paul Verhaeghe en Koen Van der Bracht, de onderzoekers van de vakgroep Sociologie. ‘Kandidaat-huurders met een vreemde naam, een fysieke beperking of een sociale uitkering worden veel minder vaak uitgenodigd om een woning te bezichtigen.’ Kandidaat-huurders met een Arabische, Turkse of Oost-Europese achtergrond worden minstens door 1 op 3 verhuurders aan de kant gelaten.
Ook personen met een visuele beperking worden door meer dan 1 op 3 verhuurders gediscrimineerd. Discriminatie komt nog vaker voor bij personen die leven van een uitkering. Personen met een sociale uitkering worden door 1 op 2 verhuurders niet uitgenodigd terwijl een andere kandidaat-huurder wel een uitnodiging krijgt om het pand te gaan bezoeken. Bij die laatste groep werd rekening gehouden met het realistische budget dat kan besteed worden aan huisvesting.
Wie een allochtone achtergrond heeft én er bovendien nog eens een sociale uitkering op nahoudt, wordt zelfs door drie op de vier huurders gediscrimineerd. Volgens de onderzoekers gaat het hier waarschijnlijk nog om een onderschatting van de discriminatie. Enkel de eerste contacten met verhuurders vormden immers het voorwerp van onderzoek. ‘In latere fasen van het verhuurproces wordt ongetwijfeld ook gediscrimineerd’, luidt het.
Voor hun onderzoek reageerden de sociologen van UGent via mail op 1.463 immo-advertenties onder twee fictieve aliassen: Jan en Mohammed. Terwijl Jan een uitnodiging in de bus kreeg, ving Mohammed bij één op de drie verhuurders bot.
De Universiteit Gent zal de komende maanden opnieuw praktijktesten uitvoeren bij verhuurders. De praktijktesten kaderen in het 'actieplan Racismebestrijding' van de Stad Gent, dat de bevoegde schepen Tapmaz (SP.A) op 20 maart toegelicht op de internationale dag tegen racisme..
Samen met schepen Tom Balthazar (SP.A), bevoegd voor Wonen, maakt Tapmaz werk van een non-discriminatiepact met de verhuursector en onderzoekt hij de mogelijke toekenning van een label ‘ethisch of respectvol verhuren’ in Gent.
Bron: Belga
De woningprijzen zullen niet abrupt dalen
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zullen de woningprijzen maar beperkt
dalen. "De sterke financiële situatie van de Belgische gezinnen, het hoge aantal huiseigenaars en de voorzichtige kredietverstrekking verminderen het risico op een wanordelijke correctie", zegt de instelling in een nieuw rapport.
In het rapport schetst het IMF de evolutie van de Belgische vastgoedmarkt. De nominale huizenprijzen zijn in ons land sinds 2000 meer dan verdubbeld. Net als in vele andere Europese landen gebeurde de grootste toename voor de financiële crisis van 2007, maar dat werd in België niet gevolgd door een forse prijsdaling.
Sinds begin 2008 zijn de huizenprijzen met nog 15 procent toegenomen. Een groot stuk van de prijsstijging kan verklaard worden door reële en financiële factoren. De geschatte overwaardering, sommigen zeggen tot 50 procent, van de huizenprijzen in België is dan ook "lager dan een snelle blik op historische gegevens zou suggereren", staat in het rapport.
Het IMF zegt wel dat kredietverstrekkers en toezichthouders waakzaam moeten blijven. “Een goed gecommuniceerde huizenstrategie kan ontsporingen in de toekomst helpen vermijden” klinkt het nog.
Bron: Belga
Homans verzet zich tegen indexsprong huurprijzen
N-VA blijft zich fel verzetten tegen een indexsprong voor de huurprijzen. 'Dit staat haaks op het regeerakkoord', zo klonk het bij Liesbeth Homans, Vlaams minister van Wonen. Als er toch een indexsprong komt, moet die ook gelden voor de sociale huursubsidies.
CD&V vond maandag in de MR een bondgenoot voor het doorvoeren van een indexsprong voor huurprijzen. De discussie draait rond de vraag of de indexsprong alleen moet gelden voor lonen en uitkeringen, of ook voor huurprijzen. Bij een indexsprong groeit het loon of de uitkering niet mee met de levensduurte. Zowel CD&V, MR als Open VLD vinden dat het moet bespreekbaar moet zijn om dan ook de huurprijzen niet te laten meestijgen.
De N-VA staat geïsoleerd in de discussie. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) herhaalde dinsdagochtend in De Ochtend op Radio 1 dat ze niet staat te wachten op een indexsprong voor huurprijzen. 'Dit staat niet in het regeerakkoord en staat zelfs haaks op het regeerakkoord. In het regeerakkoord en mijn beleidsnota geef ik aan de private huurmarkt te willen versterken. Ik heb de private verhuurders echt wel nodig'.
Huursubsidies
Homans zegt dan ook de private verhuurders 'niet te willen pesten met een indexsprong'. 'Waar gaat dit over? Is dit een principe of een symbool?' Als de regeringspartners van N-VA toch verder willen met de indexsprong voor de huurprijzen, vindt N-VA dat daar iets tegenover moet staan. 'Laat me duidelijk zijn, ik wil niet vooruitlopen op het openbreken van het regeerakkoord. Ik ben daar niet voor te vinden. Maar het lijkt me logisch dat als er een indexsprong geldt voor de huurprijzen, dit ook geldt voor de sociale huursubsidies'.
De discussie is alleszins verre van rond. Eerst moet worden uitgeklaard worden wie daar bevoegd is: het federale of het gewestelijke niveau. 'Die zesde staatshervorming steekt dan toch niet zo duidelijk in elkaar als gedacht. Bij het eerste onderwerp is er al onduidelijkheid wie nu bevoegd is', besloot Homans met een sneer naar het communautaire werk van de vorige regering-Di Rupo.
Als de discussie besluit dat de gewesten bevoegd zijn, zal er in Wallonië en Brussel zeker al een indexsprong voor de huurprijzen komen. Dat schrijft Le Soir. Binnen de Brusselse meerderheid van PS, FDF, cdH, Open VLD, sp.a en CD&V zou er geen verzet zijn tegen een indexsprong voor de huurprijzen. Bevoegd minister Céline Frémault (cdH) zal met voorstellen op de proppen komen, 'als het federale niveau geen actie onderneemt'. Ook in Wallonië belooft bevoegd minister Paul Furlan (PS) een indexsprong voor huurprijzen in de nota die hij eind maart voorlegt.
Bron: Belga/De Tijd
Federale en Vlaamse overheid geven groter belastingvoordeel voor tweede verblijf
Een lening voor een tweede verblijf wordt fiscaal meer begunstigd dan die voor de eigen woning. Daardoor laait het debat weer op over de vraag of en hoeveel belastingvoordeel er moet zijn voor een andere woning dan de gezinswoning.
Een lening voor een tweede woning levert een groter fiscaal voordeel op dan die voor de eerste woning. Dat scheef De Standaard gisteren. In een reactie vraagt de oppositiepartij Groen om het fiscaal gunstregime voor tweede woningen af te schaffen. De vrijgekomen middelen kunnen in het kader van de taxshift gebruikt worden voor een lastenverlaging. Vlaams Parlementslid Michèle Hostekint (sp.a) meent dan weer dat de meerderheidspartijen het probleem hadden moeten zien bij de hervorming van de woonbonus. Ze spreekt van een ‘gemiste kans om een onrechtvaardigheid weg te werken’. Ook vanuit de meerderheid kwam er een reactie. Het N-VA-partijbestuur vraagt aan de federale minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), om te onderzoeken hoe de fiscale rechtvaardigheid kan worden gegarandeerd: antwoord: “die bezorgdheid meenemen en in eerste instantie de administratie te vragen om de cijfers en berekeningen te verifiëren”.
Intussen heeft Vlaanderen beslist het belastingvoordeel voor een hypothecaire lening voor de enige en eigen woning - de woonbonus - af te bouwen voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015. ‘Daardoor wordt lenen voor een tweede woning vaak financieel voordeliger dan lenen voor een eerste gezinswoning’, zegt Jef Wellens. Let wel, een lening voor een tweede verblijf kan fiscaal slechts optimaal benut worden als er geen lening meer loopt voor de gezinswoning.
Hoeveel belastingvoordeel levert een lening maximaal op? Een koppel kan dit jaar voor zijn gezinswoning maximaal een Vlaams fiscaal voordeel van 1.824 euro genieten. Voor een tweede verblijf leveren de kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering een federaal voordeel op van maximaal 1.356 euro. Daarbovenop komt voor een tweede woonst het voordeel voor de betaalde intresten. ‘De intrestaftrek levert al gauw een voordeel op van 1.000 euro of meer’, zegt Wellens.
Maar niet alle koppels halen het maximale belastingvoordeel voor de kapitaalaflossingen en de premies van een schuldsaldoverzekering. ‘Idealiter heb je een belastbaar beroepsinkomen van minstens 35.000 euro per persoon en leen je minstens 75.000 euro op 15 jaar of korter’, zegt de fiscalist.
De fiscale scheeftrekking blijft echter niet beperkt tot de Vlaamse woonbonus en het federale belastingvoordeel voor een tweede verblijf. Ook op Vlaams niveau stelt het probleem zich. Als de ontlener destijds leende voor een tweede verblijf en nu beslist er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, is niet langer de federale overheid maar het Vlaamse Gewest bevoegd voor de lopende lening.
‘Vlaanderen behield grotendeels dezelfde fiscale voordelen als de federale overheid voor een dergelijke ‘tweede woning’. In tegenstelling tot de woonbonus voor de eerste woning bouwde Vlaanderen het belastingvoordeel voor de tweede woning niet af. Meer nog, als enige van de drie regio’s kent het in dat geval nog een belastingvermindering toe voor de intresten’, aldus Wellens.
Wat levert Vlaamse woonbonus voor de enige en eigen woning op?
In het Vlaams Gewest geeft de woonbonus recht op een belastingvermindering van maximaal 912 euro. Dat is 40 procent van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot 2.280 euro (basisbedrag van 1.520 euro + 760 euro gedurende de eerste 10 jaar).
Wat levert het federale voordeel voor een tweede verblijf op?
Voor het belastingvoordeel voor een tweede verblijf moet een onderscheid worden gemaakt tussen dat voor de betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering en dat voor de intresten. De kapitaalaflossingen en premies tot 2.260 euro leveren een belastingvermindering op van 30 procent, wat het voordeel op maximaal 678 euro per persoon brengt. De betaalde intresten worden afgetrokken van het kadastraal inkomen van de tweede woning, waardoor mogelijk geen personenbelasting verschuldigd is op de inkomsten uit die woning.
Wat levert het Vlaamse voordeel voor een tweede verblijf op?
Vlaanderen snoeide in de woonbonus, maar versterkte het voordeel voor een tweede woning. Het bedrag aan kapitaalaflossingen en premies dat fiscaal kan benut worden bedraagt 2.280 euro, iets meer dan het federale. Dat brengt de maximale belastingbesparing op 684 euro. Daarnaast is er nog een belastingvermindering van 40 procent voor de intresten. Die intresten worden wel beperkt tot het belastbaar bedrag van de tweede woning.
Bron: De Tijd
RESPECT VOOR DE BOUWSECTOR EN VASTGOED.
Na BATIBOUW 2015 hebben we meer inzicht op wat de bouwsector denkt en zegt.
“Veel oude huizen kun je beter gewoon afbreken” zegt Marc Dillen, dir. Generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
“Het is veel moeilijker om woningen energiezuinig te krijgen door ze te renoveren.”
“Reeds in 32 steden in Vlaanderen (vb. Roeselare, Brugge en Kortrijk) geldt een tarief van 6% voor de afbraak van oude woningen en de heropbouw van nieuwe. In de rest van Vlaanderen is dat 21%. Discriminatie?”
“Alle nieuwbouw voor eigen woningen en (verhuurwoningen???), maar zeker voor afbraak en renovatie een BTW- tarief van 6%.”
“Hoe leven we over 50 jaar? Misschien niet in woontorens en wooncomplexen, alhoewel ze volledig energie-zelfvoorzienend kunnen zijn.”
De woonruimte in Vlaanderen is beperkt, daarom pleiten we voor stadsvernieuwing en multifunctionele buurten, zoals bv. in de stationsbuurten van Leuven en Mechelen: wonen, winkelen, groen, zorg, voorzieningen, mobiliteit,… en bijna Energieneutraal!
Bron: Homepage
Er  zijn nu  9379(!) vastgoedmakelaars waarvan 5474 Nederlandstaligen (België)
Ik zou zeggen, te veel, is te veel. Ook uit de laatste cijfers na de instelling van gescheiden tabellen voor syndici en vastgoedmakelaars schenen er plots ook 8714 titularissen vastgoedmakelaars – syndici en 819 stagiairs ingeschreven te zijn. Opgelet: wie niet op deze lijsten staan mogen het beroep niet uitoefenen. Met die lijst, lang geleden toen ik nog lesgever was in de Hogeschool Mechelen waren er +/- 5 op 100 studenten die kozen voor de richting “syndicus, beheerder of rentmeester. No comment”.
Het is niet voor niks dat Telefacts op VTM en andere media, de syndici en haar verenigingen (in het Vlaamse landschap) aan het kruis nagelden.
Er zijn natuurlijk zeer goede syndici – beheerders, ook volgens onze confrater Verenigde Eigenaars, maar enerzijds zijn dat allemaal CIB-syndici, lid van het syndicaat (+/- 800 op 5474 = 14,6 %!!!), anderzijds op de lijst van de aanbevolen beheerders – syndici (kwaliteitscertificaat voor syndici).
Slechts 45 namen van syndici voor gans België, en slechts 6 in Antwerpen. (2015) Hoe kan dat nu? Staat dat exclusief clubje dan voor een uitstekende service en waarborg van deskundigheid, klantvriendelijkheid, bereikbaarheid, eerlijkheid en van alles wat mede-eigenaars zouden wensen dat hun syndicus zou moeten doen en niet doet?
De juridische dossiers die wij beheren in onze nieuwe afdeling “mede-eigendom” bewijzen ons en onze leden dat deze lijsten en lidmaatschappen van in opspraak gekomen beroepsorganisaties en – verenigingen niet allemaal te vertrouwen zijn, wij durven zeggen “integendeel”.
Oproep aan onze leden: Wees voorzichtig en raadpleeg ons voor aleer een syndicus aan te duiden. Wij zijn zeer kieskeurig met onze keuze, volledig onpartijdig en zeer deskundig, in dit wereldje van de vastgoedmakelaars en beheerders-syndici. Daarenboven, opgelet voor de particuliere syndici, in gans Vlaanderen en zelfs België. Meestal van goede wil en jarenlang bezig? MAAR ZIJ BLIJVEN AMATEURS De nieuwe wetgeving inzake BEHEER en de ingewikkelde materie leren ons alle dagen dat deze bereidwillige mensen uiteindelijk de slechtste beheerders zijn. Er zijn er natuurlijk ook zeer goede bij. Men mag niet veralgemenen.  Daarenboven passen zij zelden de wetten toe. Dan toch maar beter een (trots alles) BIV-erkende makelaar.
U weze gewaarschuwd, raadpleeg ons.
E. Verweirde – Bron Homepage – Uitgave Eb – Eigenaarsbond vzw
 Structurele Partners

Acerta   Vincotte
Vastgoed Alliantie VZW | Kerkstraat 25 | 9220 Hamme